Војно граничарска зграда

Зграда се налази у Улици ЈНА бр. 1 (Војводе Живојина Мишића бр. 1) у Омољици. Саграђена је у периоду постојања Војне границе (1763-1873.), највероватније крајем 18. века. По предању била је 11. Зграда која је подигнута у месту после оснивања војне границе. Слуижла је као седиште штаба 12. регименте, или можда касарна, што се не може тачно са сигурношћу утврдити. Зграда је војнограничарског типа са високим кровом и засвођеним подрумским зидовима. Током времена претрпела је извесне спољне и унутрашње адаптације, али је у целини веома блиска свом првобитном изгледу.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Доба Војне границе
Број у регистру Завода: 82
Датум уписа: 12/03/1997
Број у централном регистру: СК 1737
Датум уписа: 25/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-225/4-72 од 10.01.1973. године
/