Делатност

Завод врши делатност заштите непокретних културних добара: споменика културе, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.

У оквиру делатности заштите непокретних културних добара, Завод обавља следеће послове:

 • истражује и евидентира непокретна добра која уживају претходну заштиту
 • предлаже утврђивање непокретног културног добра
 • води регистар непокретних културних добара и чува документацију о тим добрима
 • пружа стручну помоћ на чувању и одржавању непокретних културних добара, сопственицима и корисницима тих добара
 • стара се о коришћењу непокретних културних добара у сврхе одређене Законом о културним добрима
 • прати спровођење мера заштите и предлаже мере заштите непокретних културних добара
 • прикупља, сређује, чува, одржава и користи покретна културна добра која се налазе у непокретним културним добрима
 • спроводи мере техничке и физичке заштите културних добара
 • издаје публикације о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити
 • излаже културна добра, организује предавања и друге пригодне облике културно-образовне делатности
 • проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте са одговарајућом документацијом, ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра
 • учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова, путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова
 • објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима
 • остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара
 • утврђује услове за предузимање мера техничке заштите на конзервацији, рестаурацији, реконструкцији, ревитализацији и презентацији непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту и даје сагласност на пројекат и документацију за извођење ових радова
 • израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом
 • врши археолошка истраживања, ископавања и контролу земљаних радова
 • даје стручно мишљење ради утврђивања локације за подизање споменика и услова за њено уређење
 • обавља и друге послове у области заштите културних добара.