Запослени

Гроздана Миленков

в.д. директора

Јасмина Вујовић

виши конзерватор, архитекта

Завршила Архитектонски факултет у Београду и стекла звање дипломирани инжењер архитектуре. Дипломирала са темом „Бањски комплекс Омољица“. Ментор за дипломски рад је био професор Миодраг Ралевић. Поседује лиценце Инжењерске коморе Србије: 300 – одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација; 400 – одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације и 200 – одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката Инжењерске коморе Србије. Положила стручни испит за заштиту непокретног културног наслеђа и стекла звање архитекта конзерватор. Кроз разне семинаре и обуке своје знање и вештине усавршавала на теме: архитектуре, урбанизма и просторног планирања, заштите културног наслеђа, коришћења ЕУ фондова и др. Од марта 2003. до октобра 2006. запослена у Пројектном бироу “Божић и синови” у Панчеву где је радила на уговарању и изради идејних и главних пројеката архитектонских објеката, изради урбанистичких планова и пројеката и надзору над извођењем радова. Од новембра 2006. запослена у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву, где ради на пословима архитекте конзерватора стручног сарадника на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара, студија заштите за потребе израде планске документације, конзерваторских услова и мера техничке заштите, пројектне документације, извођењу грађевинских радова, конзерваторском и стручном надзору. Највећи део времена посветила проучавању урбаног и индустријског наслеђа Јужног Баната, Меморијалног комплекса „Михајло Пупин“ у Идвору и др. што је презентовала на стручним скуповима и у публикацијама. Од марта 2013. године председник Комисије за планове Града Панчева. Од 2010. год. до јануара 2017. године члан Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. Од јула 2014. до јануара 2017.члан Школског одбора ОШ «Братство и јединство» у Панчеву. Члан Инжењерске коморе Србије и Друштва конзерватора Србије. Од 06. фебруара 2017. године вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Јасмина Станчевић

виши сарадник на заштити културног наслеђа, правник

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1993. године. Ангажована на пословима припрема решења у вези са остваривањем права власника односно корисника културних добара  у управном поступку, изради предлога одлука о утврђивању културних добара, пружању правне помоћи власницима односно корисницима културних добара, као и запосленим Завода из делатности заштите културних добара, давања информација странкама у вези правне заштите културних добара,  израда општих аката и аката из радног односа,  учешћа у раду органа Завода, припреми уговора.

Весна Потпара

виши конзерватор, архитекта

Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1999. године. Ангажована на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради студија заштите за просторно планску документацију, обради услова и мера техничке заштите, изради предлога одлука за утврђивање културних добара, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветила проучавању урбаног наслеђа Панчева, санацији и конзервацији светионика на ушћу Тамиша у Дунав.

Снежана Вечански

виши конзерватор, архитекта

Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1996. године. Ангажована на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради студија заштите за просторно планску документацију, обради услова и мера техничке заштите, изради конзерваторских пројеката, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветила проучавању урбаног наслеђа Вршца и Беле Цркве, средњовековног утврђења „Вршачка кула“ и двораца 18. и 19. века у Банату, што је презентовала на више стручних скупова у земљи и иностранству.

Димитрије Љ. Маринковић

конзерватор, архитекта

Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослен у Заводу од 2003. године. Ангажован на пословима истраживања и валоризације градитељског наслеђа, изради предлога одлука за утврђивање културних добара, студија заштите за потребе планске документације, мера техничке заштите, пројектне документације, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветио проучавању наслеђа религијске архитектуре и примењене уметности, што је у више наврата представио у стручној периодици. Поред хијеротопије, додатно интересно подручје је архитектура двораца, као и стамбена архитектура с краја 19. и прве половине 20. века.

Маја Живковић

виши конзерватор-истраживач, археолог

Дипломирала на Филозофском факултету, одсек за археологију, Београдски Универзитет. Запослена у Заводу од 2001. године. Ангажована на пословима рекогносцирања, евидентирања и утврђивања добара која уживају претходну заштиту, израде предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара, вршења стручног археолошког надзора и руковођења археолошким ископавањима. Више година руководилац радова на реализацији пројекта ²Археолошко истраживање околине археолошког налазишта од изузетног значаја Град – Старчево ради утврђивања граница заштићене околине², који је резултирао ревизијом Одлуке из 1957. и 1990. године.

Драгана Ружић

виши конзерватор-истраживач, историчар уметности

Дипломирала историју уметности на Филозофском факултету у Београду. Запослена у Заводу од 1994. године. Ангажована на пословима истраживања и валоризације градитељског наслеђа, изради студија и елабората као и предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара. Истраживачке радове из области урбане архитектуре и индустријског наслеђа презентовала на стручним конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је монографије о аеродрому у Панчеву. Усавршавала се у иностранству: Принчев фонд за рехабилитацију у Лондону, Колеџ Европе у Брижу, Национални институт за историју уметности у Паризу.

Марина Миљуш

виши конзерватор-истраживач, историчар уметности

Дипломирала на Филозофском  факултету у Београду, одсек Историја уметности. Запослена у Заводу од 1994. године. Ангажована на пословима истраживања, валоризације, утврђивања добара која уживају предходну заштиту, као и израде предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара. Ради на пословима  издавања конзерваторских услова, остваривања увида у спровођење мера техничке заштите и коришћења непокретних културних добара и вршење стручног конзерваторског надзора  на објектима сакралне уметности на територији јужног Баната.   

Небојша Борковић

сарадник на заштити културног наслеђа, правник

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Запослен у Заводу од 2007. године. Ангажован на пословима вођења регистра непокретних културних добара, вођења и уређивања документације о непокретним културним добрима, вођења управних поступака везаних за чување, коришћење и одржавање културних добара, пословима израде свих правних аката Завода, заступања Завода пред судовима и другим државним органима и свим пословима везаним за радне односе. Највећи део времена посветио праћењу прописа из области заштите културних добара, управног, облигационог и радног права.

Слободанка Перовић

виши конзерватор-истраживач, историчар

Дипломирала историју на Филозофском факултету у Београду. Запослена у Заводу од 1993. године. Од 1993. до 2007. радила као документариста конзерватор, ангажована на пословима обраде документације, вођења регистра непокретних културних добара, као и пословима историчара конзерватора. Од 2007. ради као историчар конзерватор на изради студија и елабората, изради предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара, проучавању Банатске војне границе, спомен обележја из ослободилачких ратова и гробаља у Панчеву. Аутор је више изложби и каталога.

Тибор Картали

конзерватор техничар

Завршио средњу грађевинску школу у Панчеву – смер високоградња. Запослен у Заводу од 2002. године. Ангажован на пословима техничког снимања, фото снимања, цртања и компјутерске обраде података. Учествовао у најразличитијим пројектима као сарадник – у изради техничке документације архитектонских пројеката, студија заштите, елабората за утврђивање непокретних културних добара и др, а највеће искуство је стекао током многобројних археолошких кампања радећи на снимању и документовању покретних и непокретних археолошких налаза.

Јелица Марин

референт за правне, кадровске и административне послове

Запослена у Заводу од 2001. године.

Светлана Танасијевић

самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Запослена у Заводу од 2013. године.

Мира Маринковић

Курир

Запослена у Заводу од 1995. године.