Надзорни одбор

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву има председника и два члана Надзорног одбора, од којих се један именује из реда запослених. Председник и чланови Надзорног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог једног или више националних савета националних мањина. Један члан управног одбора именује се из реда мање заступљеног пола.

Председник Надзорног одбора:

Милан Керановић,
Дипл. економиста

Чланови Надзорног одбора:

  1. Роберт Абци, електроенергетичар
  2. Весна Потпара, дипл.инж.арх, из реда запослених

Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву