Надзорни одбор

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву има председника и два члана Надзорног одбора, од којих се један именује из реда запослених. Председник и чланови Надзорног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог једног или више националних савета националних мањина. Један члан управног одбора именује се из реда мање заступљеног пола.

Председник надзорног одбора:

Саша Сибић

Чланови надзорног одбора:

1. Јована Танчић
2. Весна Потпара, дипл.инж.арх, из реда запослених