Управни одбор

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву има председника и четири члана Управног одбора који се именују из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, и два члана која се именују из реда запослених.

Председник и чланови Управног одбора именују се у складу са законом и другим прописима и актима, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Један члан Управног одбора именује се на предлог једног или више националних савета националних мањина. Два члана управног одбора именују се из реда мање заступљеног пола.

Председник Управног одбора:

Огњен Ристић,
Дипл.инж.арх.

Чланови Управног одбора:

1. Тамара Николић, дипл. филолог
2. Тијана Јанићијевић,дипл. правник
3. Душан Дојчиновски,
4. Кристиан Варга, 

Чланови Управног одбора из редова запослених:

1. Маја Живковић,археолог
2. Јасмина Станчевић