Пројекат представља наставак интердисциплинарног истраживања живота Банатске војне границе од 1764–1872. на територији Јужног Баната, који се реализује у 7 фаза. Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и представља четврту фазу којом је реализовано  предвиђено теренско истраживање, истраживање архивске грађе, мапирање и израда апликације Дигитални регистар насеља и градитељског наслеђа Банатске војне границе која за циљ има истраживање живота у градовима и селима у Банатској војној граници на територији Јужног Баната.

Планиран као вишегодишњи, пројекат који се реализује у седам фаза,  обухвата истраживање свих аспеката живота током Банатске војне границе. Овај историјски период донео је формирање територије, уређење простора и војне организације, демографске и економске промене и утицао на опште друштвене прилике у Банатској војној граници, стварајући идентитет простора Јужног Баната. Банатска војна граница и њен значај имали су велики утицај на све народе који су живели у њој, као и на све области јавног живота: политичко уређење, економски развој, просвету, културу.

Истраживање се односи на  проучавање градитељског наслеђа из времена Банатске војне границе како у урбаним, тако и у руралним срединама, укључујући војне, привредне и пољопривредне објекте каратеристичне за живот у граници. Ту спадају јавне зграде и објекти за становање изграђени за војне потребе, као и услужне зграде: магацини, ватрогасне станице, канали, бунари и саобраћајна инфраструктура у функцији Војне границе.