Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је 14.04.2015. године започео археолошка заштитна истраживања будуће трасе гасовода која се протеже поред археолошког налазишта од великог значаја “Град” Дупљаја, општина Бела Црква. Радови на самом терену трајали су непрекидно до 08.05.2015. године.

Руководилац пројекта била је Маја Живковић, археолог-конзерватор Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, а стручни консултанти су били мр Димитрије Мадас, археолог саветник и доц др Дејан Радичевић. Чланови стручне археолошке екипе били су: Јасна Јованов, археолог-конзерватор, Мирослав Бирцлин, дипл. археолог, МА Марија Свилар, археолог-кустос, БА Драган Ћирковић, Тибор Картали, техничар-конзерватор Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, архитектонски техничари и студенти археологије.

Детаљна археолошка обрада открила је постојање укопа – објекта са археолошким садржајем (истажених само мањим делом, због њиховог простирања испод савременог пута). Констатовано је укупно 5 укопаних објеката на простору од 60м дужине трасе будућег гасовода. (слика 1 и 2)

Међу хронолошки осетљивим покретним налазима издвајају се налази уломака керамике која се са великом сигурношћу може датовати у период средњег века, тачније у период XI-XII века. Керамичке посуде израђиване су на витлу, фине су фактуре, са примесама ситног песка, танких зидова, приглачаних зидова, углавном са ободима „S“ профилације. (слика 3)

Такође, спорадично се јављају и комади животињских али и делови људских скелета, те се може претпоставити постојање још једне некрополе на ширем простору локалитета Дупљаја-Град, односно Велики прокоп. (слика 4)

Слична слика налаза потврђена је и рекогносцирањем непосредне околине предметног простора, те се са великом сигурношћу може претпоставити ширење насеља развијеног средњег века, са полукопаним стамбеним објектима и на северном делу истраженог простора, што ће рећи да смо овде највероватније открили саму периферију спољашњег насеља Дупљајског средњовековног града XI-XII века.

Дакле, након истраживања укупне површине од приближно 1000 м², констатовано је ширење средњевековне насеобине око утврђења Град Дупљаја (доњи град) чију смо источну периферију констатовали и истражили у сегментима 2, 3 и 4 и открили нове стамбене и економске полуукопане објекте који су припадали насељу касног средњег века, датованим на основу покретних археолошких налаза у период XII века, на простору за који до сада није сматран интегралним делом цивилног насења локалитета Дупљаја-Град.