Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је извршио археолошка ископавања на простору остатака тврђаве града Ковина у периоду од 10.9. до 15. 10. 2020. Године у трајању од 24 радна дана.
Чланове стручне екипе чинили су Јасна Јованов, археолог- руководилац радова, мр Димитрије Мадас, археолог, Станислав Стањо, археолог, Светлана Вечански, архитекта и Тибор Картали, грађевински техничар.
Археолошки је истражено 90m2 и рашчићена је површина око јужног зида и изнад 2 контрафора са јужне стране куле површине 70m2. У току радова констатован је део очуваног зида од опеке који се пружао од западног контрафора, у правцу североистока, ширине 1,70 m, на темељу од масивног ломљеног камена, везаног кречним малтером. Део зида улази у северни профил квадрата, а део се ломи у правцу истока и пружа ка контрафору са источне стране куле. Крај зида, тј. северни део зида није у потпуности истражен, улазио је у профил сонде. Очувани део темеља се степенасто спушта ка унутрашњости куле. За градњу је коришћено више различитих врста камена у највећој мери гнајса, и мало гранита и пешчара.Приликом ископавања нађена је велика количина покретног археолошког материјала, највише керамике и животињских костију. Керамички материјал припада углавном периоду од 17-19. века и нешто мало материјала из периода праисторије- бронзано доба.
Радове је финансирала Туристичка организација општине Ковин.