Дворац у Хајдучици

Лазар Дунђерски је почетком ХХ века подигао академски компонован велики приземан спахијски дворац у парковском окружењу. Истурени класицистички портик приступне фасаде има четири дорска ступца, који носе једноставно решен тимпанон (без декорације, са кружним отвором за вентилацију). Степениште и колска рампа преко овог трема уводе кроз полукружна двокрилна врата у централни хол и пространу свечану салу. Из свечане дворане, украшене фризом и штуко декорацијом, излази се на велику терасу на супротној страни. Портик фасаде окренуте парку има шест дорских стубаца и тимпанон без украса. Бочни ризалити дворишне фасаде наглашени су у кровној конструкцији. Кровни венац је богато профилисан. Симетрично распоређени прозори, фланкирани плитким дорским пиластрима, архитравно су завршени, осим лучних фронтона са сваке стране портика. Основа је решена симетрично, а унутрашњи простор организован са страна подужног ходника. Подрум је засведен пруским сводом. Радова на обнављању било је 1980.

Општина/град: Пландиште
Период настанка: 1911 год.
Број у регистру Завода: 44
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1114
Датум уписа: 24/02/1995
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-30/2-84 од 30.01.1984.
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91