Завод за заштиту споменика културе у Панчеву успешно је завршио пројекат „Хитне интервенције на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве“. Интервенције су обухватиле земљане радове санације лесне наслаге на које се ослањају темељи куле, чиме је окончана прва фаза грађевинских радова на локалитету. Реализацијом ове фазе, према позицијама, датим у опису радова и графичкој документацији елабората „Стручно мишљење о стању куле ковинске тврђаве, са предлогом мера санације и обезбеђења њених остатака“ које је финансирало Министарство културе обезбеђени су услови за наредне фазе – санацију и конзервацију откривених зиданих структура утврђења, као и за наставак археолошких ископавања на овом споменику културе од великог значаја. Осим Министарсве културе, радове је финансирала и Туристичка организација општине Ковин а извођач радова је Водопривредно предузеће Тамиш-Дунав ДОО.

Јужни део налазишта – ковинског утврђења чине видљиви остаци зидане куле са делимично очуваним контрафорима. Кула је подигнута на стерилином лесном слоју, а висинска разлика између дна темеља и површине околног терена износи преко 4m. Темељи куле се ослањају само на лесне наслаге непосредно испод куле, па делују као да се налазе „у ваздуху“. Овим радовима спречена је даља деградација и избегнут је ризик од уништавања угрожених темеља куле.

Конзервација остатака утврђења и презентација истог допринела би доступности како стручној јавности, тако и житељима Ковина и туристима.