Градитељско наслеђе Јужног Баната изложено је утицајима различих друштвених процеса, од транзиције до модернизације. Током протекле две деценије све ове промене су у значајној мери допринеле његовој угрожености и довеле до одређеног степена девастације, нарочито непокретних културних добара од великог значаја.

Вршећи анализу документације и суочавајући се са тешкоћама приликом извођења радова на непокретном културном добру од великог значаја услед непотпуне, пре свега техничке документације, непостојања или недовољно дефинисаних мера техничке заштите у постојећим одлукама о утврђивању уочили смо потребу ревизије истих, што представља основни циљ пројекта. Недостатак брижљиво планиране стратегије одрживог развоја културног наслеђа, што се рефлектује на тренутно стање споменичког наслеђа од великог значаја у свим градовима и општинама Јужног Баната, мотивисао нас је да у оквиру овог пројекта израду Студије заштите непокретних културних добара од великог значаја на територији Јужног Баната поставимо  као један од специфичних циљева.

Активости пројекта чија реализација је планирана у три годишње фазе, базиране су на анализи тренутног стања 48 непокретних културних добара од великог значаја, обиласку, њиховој  ревалоризацији и ревизији, мапирању и изради фото документације и недостајуће техничке документације иновативним приступом и савременим методама.

Током 2021. године према приоритетима релаизована је прва фаза пројекта.

Непокретна културна добра од великог значаја налазе се на територији градова Панчева и Вршца, општине Ковин, Ковачица, Опово, Алибунар, Пландиште и Бела Црква. Стручни тим завода са спољним сарадницима континуирано је  вршио  обилазак и детаљно бележење и фотографисање 46 непокретних културних добрара од великог значаја, и две просторно културно-историјске целине, Старог језгра Панчева и Банатског Новог Села. У сарадњи са Историјским архивом у Панчеву као  партнерском институцијом на пројекту вршено је  истраживање грађевинског фонда у  архивима.

На основу реализованих активности вршена је процена стања непокретног кутурног добра од великог значаја са циљем што адекватније ревалоризације.