археолошких локалитета на траси Магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске, деоница 3, за део територије која је у надлежности Завода за заштиту споменика културе у Панчеву период август – децембар 2019

Траса и коридор заштите магистралног гасовода на територији Града Панчева и општина Ковин и Опово рекогносцирани су током 2012. године и том приликом је потврђено више археолошких локалитета познатих из старије литературе и откривено неколико, до тада, непознатих.
Сама траса гасовода, која се протеже од Скореновца до Баранде, прелази преко шест археолошких локалитета, па су изградњом гасовода, делови локалитета под трасом, у ширини од 20m били директно угрожени изградњом. Стога су заштитна археолошка ископавања обављена на тим зонама локалитета, укупне дужине 1.5 km.
За поменутих шест локалитета који се налазе на траси гасовода Завод је вршио истраживање током 80 радних дана, истовремено на свим локалитетима. Стручну екипу је укупно чинило преко 50 дипл. археолога и грађевинских техничара и веше од 20 студената археологије, уз ангажовање 70 физичких радника. Археолошки је истражено око 30.000 m2.
Истовремено се, ван локалитета са археолошким садржајем, вршио стручни археолошки надзор земљаних радова, над делом трасе магистралног гасовода на територији Града Панчева и општина Ковин и Опово у трајању од 120 дана.
Археолошка истраживања потврдила су постојање вишеслојних локалитета, која су испод земуничких насеља из античног периода (4- 5. век н.е.) имала и ниво средњег и касног бронзаног доба (1800 /1700 – 1200/1100 г. п.н.е), као и локалитета са остацима насеља из периода средњег века (10 -12. век не.)
Завод у току 2021. наставља радове на обимној теренској документацији и лабараторијским анализама и по завршеним анализама ће објавити резултате у публикацији Археолошки локалитети на траси магистралног гасовода на делу територије која је у надлежности Завода за заштиту споменика културе у Панчеву