Завод за заштиту споменика културе у Панчеву се од 2018. године континуирано бави програмима и пројектима дигитализације установе и документације непокретних културних добара из своје надлежности уводећи је као редован годишњи програм рада који је финансиран из буџета града, сопствених средстава или путем конкурса. Средства опредељена буџетом Града Панчева за 2021. годину реализована су у оквиру послова дигитализације архиве, аката и остале документације која настаје у процесу рада завода. Урађена је архивистичка припрема, разврставање документације по врстама и годинама, информација о оштећеној и слабо видљивој документацији која се не може скенирати, одређивање документације коју је потребно микрофилмовати. Креирана је апликација за индексирање и претрагу базе података и дефинисање права приступа бази података, извршено је индексирање документације према договореним параметрима