Запослени


Запослени у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву

 
 

Миодраг Младеновић
дипл. инж. архитектуре

директор

Јасмина Станчевић
правник

саветник

Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду 1991. године. Радио на пољу урбанизма, маркетинга, дизајна, пројектовања и извођења радова на споменицима културе. Аутор монографије „Пут у средиште архитектуре“ (Народна књига – Алфа, Београд 2004. године). Аутор више самосталних изложби. Добитник награде Градске библиотеке у Панчеву за књигу године 2004. Аутор и вођа више истраживачких пројеката из области заштите културног наслеђа. Више пута награђиван из области дизајна и маркетинга. Члан је УПИДИВ-а. У Заводу радио 1993-1994. године на радном месту архитекта конзерватор. Од 1994-1997. године је био креативни директор Марк Плана, од 1997-2014. директор агенције ДуАрт, а јула 2014. године је именован за директора Завода.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1993. године. Ангажована на пословима припрема решења у вези са остваривањем права власника односно корисника културних добара  у управном поступку, изради предлога одлука о утврђивању културних добара, пружању правне помоћи власницима односно корисницима културних добара, као и запосленим Завода из делатности заштите културних добара, давања информација странкама у вези правне заштите културних добара,  израда општих аката и аката из радног односа,  учешћа у раду органа Завода, припреми уговора.

Весна Потпара
архитекта конзерватор

виши стручни сарадник

Снежана Вечански
архитекта конзерватор

виши стручни сарадник

Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1999. године. Ангажована на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради студија заштите за просторно планску документацију, обради услова и мера техничке заштите, изради предлога одлука за утврђивање културних добара, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветила проучавању урбаног наслеђа Панчева, санацији и конзервацији светионика на ушћу Тамиша у Дунав.

Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослена у Заводу од 1996. године. Ангажована на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради студија заштите за просторно планску документацију, обради услова и мера техничке заштите, изради конзерваторских пројеката, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветила проучавању урбаног наслеђа Вршца и Беле Цркве, средњовековног утврђења „Вршачка кула“ и двораца 18. и 19. века у Банату, што је презентовала на више стручних скупова у земљи и иностранству.

Јасмина Вујовић
архитекта конзерватор

стручни сарадник

Димитрије Љ. Маринковић
архитекта конзерватор

виши стручни сарадник

Дипломирала на Архитектонском факултету у Београду. Запослена у Заводу од 2006. год. Ангажована на пословима истраживања градитељског наслеђа, изради предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара, студија заштите за потребе израде планске документације, конзерваторских услова и мера техничке заштите, пројектне документације, извођењу грађевинских радова и конзерваторском надзору. Највећи део времена посветила проучавању урбаног и индустријског наслеђа јужног Баната, Меморијалног комплекса „Михајло Пупин“ у Идвору и др. што је презентовала на стручним скуповима и у публикацијама. Председница је Комисије за планове града Панчева.

Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Запослен у Заводу од 2003. године. Ангажован на пословима истраживања и валоризације градитељског наслеђа, изради предлога одлука за утврђивање културних добара, студија заштите за потребе планске документације, мера техничке заштите, пројектне документације, вршењу конзерваторског надзора и др. Највећи део времена посветио проучавању наслеђа религијске архитектуре и примењене уметности, што је у више наврата представио у стручној периодици. Поред хијеротопије, додатно интересно подручје је архитектура двораца, као и стамбена архитектура с краја 19. и прве половине 20. века.

Маја Живковић
археолог конзерватор

виши стручни сарадник

Никола Влајић
етнолог конзерватор

саветник

Дипломирала на Филозофском факултету, одсек за археологију, Београдски Универзитет. Запослена у Заводу од 2001. године. Ангажована на пословима рекогносцирања, евидентирања и утврђивања добара која уживају претходну заштиту, израде предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара, вршења стручног археолошког надзора и руковођења археолошким ископавањима. Више година руководилац радова на реализацији пројекта ²Археолошко истраживање околине археолошког налазишта од изузетног значаја Град - Старчево ради утврђивања граница заштићене околине², који је резултирао ревизијом Одлуке из 1957. и 1990. године.

Завршио Филозофски факултет Универзитета у Београду, одсек за етнологију. Од 1980. до 1993. године запослен у Народном музеју Панчево у Јединици за заштиту споменика културе. Од 1993. године ради у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву. Поље радног ангажовања (не)материјална завичајна културна баштина. Рад презентовао кроз изложбе, предавања и стручне текстове - око 40 библиографских јединица.

Марина Миљуш
историчар уметности конзерватор

виши стручни сарадник

Драгана Ружић
историчар уметности конзерватор

виши стручни сарадник

Дипломирала на Филозофском  факултету у Београду, одсек Историја уметности. Запослена у Заводу од 1994. године. Ангажована на пословима истраживања, валоризације, утврђивања добара која уживају предходну заштиту, као и израде предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара. Ради на пословима  издавања конзерваторских услова, остваривања увида у спровођење мера техничке заштите и коришћења непокретних културних добара и вршење стручног конзерваторског надзора  на објектима сакралне уметности на територији јужног Баната.   

Дипломирала историју уметности на Филозофском факултету у Београду. Запослена у Заводу од 1994. године. Ангажована на пословима истраживања и валоризације градитељског наслеђа, изради студија и елабората као и предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара. Истраживачке радове из области урбане архитектуре и индустријског наслеђа презентовала на стручним конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је монографије о аеродрому у Панчеву. Усавршавала се у иностранству: Принчев фонд за рехабилитацију у Лондону, Колеџ Европе у Брижу, Национални институт за историју уметности у Паризу.

Слободанка Перовић Сиђак
историчар конзерватор

саветник

Небојша Борковић
документариста - информатор, правник

стручни сарадник

Дипломирала историју на Филозофском факултету у Београду. Запослена у Заводу од 1993. године. Од 1993. до 2007. радила као документариста конзерватор, ангажована на пословима обраде документације, вођења регистра непокретних културних добара, као и пословима историчара конзерватора. Од 2007. ради као историчар конзерватор на изради студија и елабората, изради предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара, проучавању Банатске војне границе, спомен обележја из ослободилачких ратова и гробаља у Панчеву. Аутор је више изложби и каталога.

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Запослен у Заводу од 2007. године. Ангажован на пословима вођења регистра непокретних културних добара, вођења и уређивања документације о непокретним културним добрима, вођења управних поступака везаних за чување, коришћење и одржавање културних добара, пословима израде свих правних аката Завода, заступања Завода пред судовима и другим државним органима и свим пословима везаним за радне односе. Највећи део времена посветио праћењу прописа из области заштите културних добара, управног, облигационог и радног права.

 

Тибор Картали
грађ. техничар - конзерватор

самостални техничар

 

Јелица Марин
инокоресподент

административно-технички секретар

Завршио средњу грађевинску школу у Панчеву – смер високоградња. Запослен у Заводу од 2002. године. Ангажован на пословима техничког снимања, фото снимања, цртања и компјутерске обраде података. Учествовао у најразличитијим пројектима као сарадник - у изради техничке документације архитектонских пројеката, студија заштите, елабората за утврђивање непокретних културних добара и др, а највеће искуство је стекао током многобројних археолошких кампања радећи на снимању и документовању покретних и непокретних археолошких налаза.

Запослена у Заводу од 2001. године.

Снежана Грујевски
економски техничар

рачуновођа

Светлана Танасијевић
струковни економиста

самостални књиговођа

Запослена у Заводу од 1994. године.

Запослена у Заводу од 2013. године.

Мира Маринковић

спремачица-курир

Запослена у Заводу од 1995. године.