Управни одбор


Управни одбор

 

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву има председника и четири члана Управног одбора који се именују из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, и два члана која се именују из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора именују се у складу са законом и другим прописима и актима, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Један члан Управног одбора именује се на предлог једног или више националних савета националних мањина. Два члана управног одбора именују се из реда мање заступљеног пола.

 

Председник Управног одбора:

Мр Саша Хаџи Перић

дипл. инж. заштите од пожара

 

Чланови Управног одбора:

1.  протојереј Војин Козлина
2. Оливера Суботић, дипл. инж. арх.
3. Наод Мугурел, дипл. инж. геодезије
4. Ерне Биро, менаџер образовања, представник мађарске националне мањине

 

Чланови Управног одбора из редова запослених:

1. Весна Потпара, дипл.инж.арх.
2. Јасмина Вујовић, дипл.инж.арх.

 

КОНТАКТ:

Управни одбор Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву
Тел: 013.35.14.72 и 34.84.87
Факс: 013.35.18.51

office@zzskpancevo.org