Надзорни одбор


Надзорни одбор

 

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву има председника и два члана Надзорног одбора, од којих се један именује из реда запослених. Председник и чланови Надзорног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог једног или више националних савета националних мањина. Један члан управног одбора именује се из реда мање заступљеног пола.

 

 

Председник Надзорног одбора:

 

Биљана Коканов

дипл. правник

 

 

Чланови Надзорног одбора:

 

  1. Ана Бисак, економски техничар, представник мађарске националне мањине
  2. Јелица Марин, инокоресподент, из реда запослених

 

 

КОНТАКТ:
Надзорни одбор Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву
Тел: 013.35.14.72 и 34.84.87
Факс: 013.35.18.51

office@zzskpancevo.org