Археолошка налазишта


Археолошка налазишта

 

Старчево Град – Старчево, изузетни значај – решење бр. 230, Нови Сад од 8. 3. 1957., изузетни значај – СГ РС бр. 16 од 3. децембра 1990. године

Гра­ни­це ар­хе­о­ло­шког на­ла­зи­шта иду спољ­ним иви­ца­ма ка­та­стар­ске пар­це­ле број 3439/1 КО Старчево у др­жав­ној сво­ји­ни.

За­шти­ће­на око­ли­на ар­хе­о­ло­шког на­ла­зи­шта об­у­хва­та сле­де­ће ка­та­стар­ске пар­це­ле број: 3387, 3390, 3391, 3394, 3395/1, 3395/2, 3398/1, 3398/2, 3399/1, 3399/2, 3400, 3401, 3406, 3407, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3414/1, 3414/2, 3415, 3417, 3419, 3420, 3423/1, 3423/2, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3430, 3431, 3432, 3434, 3435, 3437/1, 3438/1, 3438/2, 3439/2, 3440, 3441 КО Старчево у др­жав­ној сво­ји­ни.

Гра­ни­ца за­шти­ће­не око­ли­не ар­хе­о­ло­шког на­ла­зи­шта иде спољ­ним иви­ца­ма ка­та­стар­ских пар­це­ла број: 3387, 3390, 3391, 3394, 3395/2, 3398/1, 3399/1, 3399/2, 3400, 3401, 3406, 3407, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415, 3417, 3419, 3420, 3423/1, 3423/2, 3428, 3430, 3431, 3432, 3434, 3437/1, 3438/1, 3440, 3441 КО Старчево.